တကၠသိုလ္မ်ားဗဟိုစာၾကည့္တိုက္ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴ ပြဲ အခမ္းအနား

တကၠသိုလ္မ်ားဗဟိုစာၾကည့္တိုက္ ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴ ပြဲ အခမ္းအနား

(၂၀-၈-၂၀၁၅)

IMG_7773 IMG_7780 IMG_7785 IMG_7804 IMG_7829 IMG_7832  IMG_7987 IMG_7958IMG_7921 IMG_7875 IMG_7937 IMG_7936IMG_7872IMG_7969